Forældrebestyrelse

 

Forældre med børn i en kommunal daginstitution skal have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre. Medarbejderne skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen. Lederen deltager på alle bestyrelsesmøder uden stemmeret. lederen har ansvar for at forældrebestyrelsens beslutninger ligger indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets beslutninger administrativ bestemmelser samt overenskomster og øvrige rettigheder vedr. ansættelsesvilkår.

Forældrebestyrelsen består af minimum 3 og maximum 7 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagtilbudet, samt 2 repræsentanter valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i dagtilbudet. Formanden for forældrebestyrelsen vælges af og blandt de valgte forældre. Forældrebestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af de forældrevalgte medlemmer er tilstede. Der er valg til forældrebestyrelse hvert år i juni måned. I dagtilbud som består af flere enheder, skal en forældre fra hvert enkelt enhed have adgang til at være repræsenteret i forældrebestyrelsen. 

Forældrebestyrelsens opgaver er:

 • Fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem
 • Fastsætter principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme
 • Har ret til at blive hørt og deltage ved ansættelse af lederen i dagtilbuddet
 • Træffer beslutning om, hvilket frokostmåltid der skal tilbydes samt forestår valg i forbindelse med forældrenes eventuelle fravalg af frokostmåltidet ud fra de retningslinjer som er besluttet i kommunen,
 • Skal inddrages i udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på de pædagogiske læreplaner.
 • Fastsætter principper for ferieafvikling og lukkedage inden for de kommunale rammer
 • Inddrages i arbejdet med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.
 • Derudover:
  • Ændringer i styrelsesvedtægten skal forelægges forældrebestyrelsen til udtalelse.
  • Byrådet kan ikke delegere kompetence vedrørende tilsyn, bevillings- eller arbejdsgiverkompetence til forældrebestyrelsen.

Du kan læse mere om styrelsesvedtægten ved at trykke her.

Forældrebestyrelsen i Dagstilbud Højvang består af forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Derudover deltager Dagstilbuddets ledelse på møderne.

Vi anser os selv som værende en ambitiøs bestyrelse, hvor målet er at skabe den bedst mulige hverdag for vores børn og for personalegruppen. Vi vægter det ekstremt højt, at alle bestyrelsesmedlemmer formår at komme op i helikopteren, når vi skal debatere eller træffe beslutninger. Vi har pligt til at arbejde med helheden frem for at være navlebeskuende. Vi samarbejder desuden med skolebestyrelsen med henblik på at skabe en rød tråd til skolelivet.

Bestyrelsen arbejder med store som små sager – men det ligger os meget på sinde at sikre den stærke relation i Dagstilbud Højvang. Det gælder selvfølgelig relationen mellem vores børn samt vores børn og personalet. Men det gælder i lige så høj grad relationen mellem forældre, forældres relation med personalet og forældres relation til andre børn. Vi arbejder aktivt med konflikthåndtering og fri for mobberi. Samtidig arbejder vi aktivt med involvering af forældre i forhold til kommunikation, medansvar og den daglige gode tone.

Forældrebestyrelsen mødes 4 gange årligt, og vores referater ligger altid tilgængelige på Daycare. Vores arbejde tager afsæt i Styrelsesvedtægterne defineret af Horsens Kommune – og alle medlemmer står selvfølgelig til rådighed, hvis man som forældre har spørgsmål eller ønsker at viderebringe et punkt til Dagsordenen.

 

Bestyrelse
Stine Munk

Stine Munk

Forældrerepræsentant
Suppleant i forældrebestyrelsen 2021-2022
Janni Kjærsgaard

Janni Kjærsgaard

Forældrerepræsentant
Fjordparken 2021-2023
Birgitte Marquart

Birgitte Marquart

Forældrerepræsentant
Evigglad 2021-2023

Anne-Mette Johannsen

Forældrerepræsentant
Evigglad 2021-2023
Nina Andreasen

Nina Andreasen

Forældrerepræsentant
Pyramiden 2021-2023
Camilla E

Camilla Engelbrecht

Forældrerepræsentant
Pyramiden 2020/2022

Tina Hahn

Forældrerepræsentant
Pyramiden 2020/2022
Ramillyn Andal

Ramillyn Andal

Forældrerepræsentant
Evigglad 2020/2022
Jette Keller

Jette Keller

Formand i forældrebestyrelse
Pyramiden 2020/2022
Jørgen

Jørgen Sørensen

Dagtilbudsleder
Manja

Manja

Pædagog