Forældresamarbejde

I vores hus og dagplejen lægger vi stor vægt på et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor I som forældrene føler jer mødt, og hvor vores gensidige samarbejde er kendetegnet ved åbenhed, dialog og tillid.

Et godt samarbejde mellem forældre og personale ser vi som er en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever deres tid i vuggestuen, dagplejen eller børnehaven som positiv og tryg.

Vi lægger derfor også stor vægt på, at vi får afstemt forventningerne til hinanden ved dit barns opstart i dagtilbuddet og løbende i vores samarbejde omkring barnet. Det handler om at skabe et godt fælles grundlag at samarbejde ud fra på tværs af institution og hjem, således at vi i fællesskab giver jeres barn de bedste betingelser for udvikling, trivsel og læring

Forældresamtaler

  • Vi tilbyder en samtale, inden barnet starter
  • når barnet har været i dagtilbud i 6 mdr. tilbyde forældrene en trivselssamtale
  • vi tilbyder en samtale ved overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave og skole
  • Vi bruger Rambølls Dialog Hjul og Motorik modulet som baggrund for forældresamtalerne og til at understøtte vores dialog og samarbejde omkring jeres barns trivsel, udvikling og læring.

Kommunikation

  • Der er altid mulighed for at udveksle viden og information omkring jeres barn i hente- og bringesituationer 
  • Øvrig daglig kommunikation og information sker via den digitale platform Day Care  
  • Hvis du som forældre har behov for en mere individuel samtale omkring dit barnet, kan der altid aftales et møde.

Forældrearrangementer

  • Årlige forældremøder i juni måned i forbindelse med valg til forældrebestyrelsen
  • Tilbud om deltagelse i forskellige forældrearrangementer som fx  forældrekaffe, sommerfest, arbejdsaften, julegudstjeneste

Deltagelse i forskellige arrangementer har betydning for dit barn og giver samtidig mulighed for at møde andre forældre på dit barns gruppe