Lege- og læringsmiljøer

Vi lægger stor vægt på at skabe et spændende, udfordrende og fantasifuldt lege- og læringsmiljø, hvor børnene får de bedste betingelser for at udvikle og udnytte deres potentialer og kompetencer.

Vi ser legen som et vigtigt spontant socialt og relationelt læringsrum, hvor barnet kan eksperimentere med mange forskellige situationer. Legen fremmer fantasi, selvværd og identitet og er med til at understøtte barnets indlevelse og forståelse for andre.

Børn lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig, blive udfordret og have mulighed for at kunne eksperimenter. Læringen sker i en vekslen mellem børnenes lege og mere planlagte aktiviteter og de mange hverdagsrutiner som fx frokost og garderobe-situationerne m.m.

Legen
De voksne er aktivt deltagende og understøtter børnenes leg via vejledt legedeltagelse. Det betyder i praksis, at de voksne hjælper børnene videre, hvis de er gået i stå, eller der er opstået konflikter. Den voksne støtter det enkelte barns legekompetencer og idegenerering via en aktiv deltagelse og guidning i legen.

Vi har stort fokus at det enkelte barns- og gruppens legekompetencer understøttes. Vi forsøger at skabe legemiljøer, der lægger op til mange varierede legemuligheder, der igen understøtter barnets idegenerering, forestillingsevne og fantasi.

At lege er at “lade som om”, det vil sige at agere inden for en fiktiv verden. Den psykiske forudsætning for at kunne “lade som om” er forestillingsevne, hukommelse og fantasi. Fantasien er evnen til at bearbejde, omforme, og overskride virkeligheden. Fantasien er den del af forestillingsevnen, som overvejende henter sit stof fra billeder, sansninger, fornemmelser, stemninger, indtryk og drømme. Heri ligger blandt andet kimen til kreativiteten og den abstrakte tænkning. I legen “øver” børnene sig i at forholde sig søgende, udforskende og skabende i forhold til deres omgivelser. Derved udvikler barnet gennem legen grundlæggende forudsætninger for at kunne være en kompetent, aktiv deltager i verden.

Vores 5 fokusområder
Vi har fem fokusområder i forbindelse med den faglige kvalificering af vores lege – og læringsmiljøer:

  1. Vi arbejder med mindre, differencerede børnegrupper, hvor vi tager afsæt i mere specifikke og målrettede aktiviteter f.eks. tilbydes vores førskolebørn målrettede aktiviteter 3 gange om ugen, som relaterer til skolestart. De ældste vuggebørn er sammen med børnehavebørnene i hallen eller med på tur, så de kan skabe relationer, inden de små skal i børnehave,
  1. Vi har stort fokus på at skabe rum i rummet. Det betyder, at der er etableret mindre legeområder på stuerne og i fællesrum, hvor mindre børnegrupper har mulighed for ekstra fordybelse
  1. Vi har stort fokus på at skabe guidende legemiljøer både ude og inde, sådan at børnene både tilbydes traditionelle og mere fleksible legematerialer og muligheder. Legemiljøerne skal være inspirerende, udfordrende og lægge op til at være eksperimentende og kreative. På den måde får vi spændende og inspirerende miljøer, som giver børnene forskelligartede og varierede lege - og deltagelsesmuligheder. Vores børn nyder at være i bålhytten en hel dag, hvor der tilbederes mad over bålet
  1. Vi arbejder aktivt med både inde- og uderummet og vi forsøger at udnytte begge rums muligheder på nye måder. Vores legepladsområder kan fx indeholde små, hyggelige, stille områder i vores skov, hvor børnene kan trække sig fra det store fællesskab og de pædagogerne.
  1. Vi benytter piktogrammer, billeder på legekasserne mm., for på denne måde at skabe overblik, struktur og forudsigelighed for det enkelte barn

Matematik og naturvidenskab
Hos os er styrkelsen af den matematiske opmærksomhed og den eksperimenterende tilgang til naturvidenskaben i fokus. Det handler om at gøre børnene nysgerrige på omverdenen og tænke krop, bevægelse, matematik og naturvidenskab ind i div. aktiviteter

Vores pædagogiske praksis tilrettelægges således, at den understøtter og giver børnene redskaber til at være undersøgende og gå på opdagelse i matematikken og naturvidenskaben via lege, spil og fysiske aktiviteter og eksperimenter. Mange varierede oplevelser og erfaringer på det matematiske og naturvidenskabelig område giver et godt udgangspunkt for børnenes videre kognitive udvikling. F.eks. arbejder vi med matematiske begreber i forhold til "Vi lærer sprog", og omsætter ny viden til praksis, når børnene leger eller er med i en aktivitet.

Udeliv
Vi lægger stor vægt på at skabe fantasifulde udemiljøer, der lægger op til eksperimenterende og varierede aktiviteter og udfoldelsesmuligheder. Vi benytter de omkringliggende naturområder så som fjorden, skoven og andre spændende natur steder i lokalområdet, hvor børnene oplever og lærer at færdes i naturen med respekt for dyre og plantelivet. Vi tager desuden afsæt i Horsens kommunes ”Udelivs politik” og STEAM strategien. (LINK TIL POLITIK OG STRATEGI)

Sprog
Vi arbejder målrettet med børnenes sproglige udvikling, da barnets sproglige kompetencer er en vigtig forudsætning for barnets trivsel, udvikling og læring. Sproget er nøglen til senere læsefærdigheder, men sprog handler langt fra kun om at gøre børn skoleparate, og at de klarer sig godt i vurderinger. Sprog er vigtigt for at kunne begå sig i sociale sammenhænge og i legen med kammeraterne. Børn har bedre muligheder for at blive forstået og for at kommunikere med andre, hvis de har et rigt og nuanceret sprog, og hvis de ved, hvordan de skal bruge sproget i forskellige situationer. Sproget giver os mulighed for at forstå den verden, vi er en del af.

Forskning viser, at jo mere kompetent barnet er i den tidlige sprogtilegnelse, jo lettere har barnet ved at tilegne sig sproget senere hen. Derfor har vi et stort fokus på sprogtilegnelse, allerede fra barnet starter i vuggestue.

Vi har fokus på at være gode sproglige rollemodeller over for børnene i alle dagens aktiviteter. Vi sætter ord på de ting, vi gør, det barnet gør, og det vi gør sammen med barnet. Vi har fokus på børnerettede samtaler med børnene, en dialog mellem barn og voksen, hvor der stræbes efter, at der er gentagne turtagninger i samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i barnets oplevelser, interesser og sproglige forudsætninger.

Vi anvender sprogstrategier i samtalerne med børnene. Vi arbejder systematisk og analyserende med at understøtte børnenes ordforråd og sprogforståelse med anvendelse af sprogmaterialet fra "Vi lærer sprog". For at understøtte børnenes lydlige opmærksomhed, arbejder vi med Hit med lyden. Endvidere anvender vi babytegn i vuggegruppen.

Sansemotorik
Vi har et stort fokus på, at alle børn bliver udfordret og stimuleret sansemotorisk, dels igennem de mange hverdagsaktiviteter, men også gennem lege og mere tilrettelagte bevægelseslege som fx sansebaner, boldspil m.m. Vi forsøger at skabe ude- og indemiljøer, der inspirerer børnene til fysisk udfoldelse, og giver dem mulighed for mange varierede sansemotoriske oplevelser og udfordringer.

Sansemotorik er evnen til at reagere kropsligt på de sanseindtryk, som hjernen modtager. Motorik og bevægelse har meget stor betydning for udviklingen af barnets hjerne. Jo mere barnet er i bevægelse og bliver udfordret motorisk, jo flere signaler sendes til hjernen, og jo flere nerveforbindelser etableres der i hjernen. Det er derfor vigtigt, at vi lægger op til motoriske aktiviteter og bevægelse, da dette igen har stor betydning for udviklingen af de sociale, emotionelle og intellektuelle færdigheder hos det enkelte barn. I sidste ende har det også en markant betydning for barnets selvværd, ihærdighed, handlekompetencer og mulighed for deltagelse i børnefællesskaberne.