Vores børneperspektiv

I vores forskellige huse lægger vi stor vægt på medinddragelse af børnenes perspektiver. Det er meget vigtigt, at alle vores børn oplever, at vi tager dem alvorligt, og at de har mulighed for at kunne påvirke og have en reel indflydelse på deres liv og deres hverdag. Det har betydning for barnets fremtidige motivation og læringsidentitet, og for om det enkelte barn går videre i livet med en oplevelse af, at dets mening betyder noget. Barnet skal opleve at dets ressourcer og initiativer er værdsatte og værdifulde, og at det er meningsfuldt og vigtigt at tage aktiv del i fællesskabet.

Vi lytter til dit barn
I de processer, hvor børnene bliver inddraget, lærer de, at man ikke nødvendigvis bestemmer, fordi man har medindflydelse på noget, men man er blevet hørt og har påvirket processen.

I Dagtilbud Torsted er vi meget opmærksomme på, at når vi som voksne skal indtage børneperspektivet, gælder det om at være aktiv lyttende og give børnene tid. Når der er tale om børn i 0-5 års alderen, gælder det ydermere om at tolke børnenes udsagn med hensyntagen til alder og modenhed.

Vi inddrager dit barn
Vi har et stort fokus på at tilgodese alle børn i processen, og at alle gives en stemme. Derfor vil medinddragelse ikke bare handle om sprogliggørelse, men også omhandle tegninger, foto/film og fx modelbygning og børnenes konkrete handlinger

At inddrage børnenes perspektiver, følge deres spor og skabe demokratiske processer på en konkret og nærværende måde i dagtilbuddet, er en løbende proces, der til stadighed skal kvalificeres og udvikles i Dagtilbud Torsted.

Alle børn i Dagtilbud Torsted skal opleve at de hører til i vores fællesskaber og er en betydningsfuld del af børnegruppen. De skal anerkendes for deres initiativer, ideer og kompetencer og der skal tilrettelægges inkluderende lege-og læringsmiljøer, hvor alle børn har mulighed for at deltage. Børnenes perspektiver skal indtænkes i hverdagens rutiner, aktiviteter og lege.

Vi lærer dit barn at tage ansvar
Forskningen understøtter, at børn der inddrages, trives bedre, og at inddragelsen af børnenes perspektiver kan styrke det pædagogiske blik for faglighed og kvalitet, fordi børnene kan give indsigter og nye perspektiver, man ellers ikke ville have været opmærksom på.

Forskningen viser desuden, at børn bliver mere ansvarsfulde af medbestemmelse. Når børn oplever at blive hørt og taget alvorligt, er de meget indstillede på at medvirke og påtage sig ansvar, fx for hvordan en proces eller deres dagligdag forløber. Børn vil som regel gerne snakke og forhandle om ting, de finder relevante for deres liv. De er ofte klar til at indgå i kompromiser, der tager hensyn til alle parter, hvis de tages med på råd.

Du kan læse mere om Dagtilbud Torsteds børnesyn her

 

Vedhæft fil