Forældrebestyrelse

 

Forældre med børn i en kommunal daginstitution skal have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre. Medarbejderne skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen. Lederen deltager på alle bestyrelsesmøder uden stemmeret. lederen har ansvar for at forældrebestyrelsens beslutninger ligger indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets beslutninger administrativ bestemmelser samt overenskomster og øvrige rettigheder vedr. ansættelsesvilkår.

Forældrebestyrelsen består af minimum 3 og maximum 7 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagtilbudet, samt 2 repræsentanter valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i dagtilbudet. Formanden for forældrebestyrelsen vælges af og blandt de valgte forældre. Forældrebestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af de forældrevalgte medlemmer er tilstede. Der er valg til forældrebestyrelse hvert andet år i juni måned. I dagtilbud som består af flere enheder, skal en forældre fra hvert enkelt enhed have adgang til at være repræsenteret i forældrebestyrelsen. 

Forældrebestyrelsens opgaver er:

 • Fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem
 • Fastsætter principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme
 • Har ret til at blive hørt og deltage ved ansættelse af lederen i dagtilbuddet
 • Træffer beslutning om, hvilket frokostmåltid der skal tilbydes samt forestår valg i forbindelse med forældrenes eventuelle fravalg af frokostmåltidet ud fra de retningslinjer som er besluttet i kommunen,
 • Skal inddrages i udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på de pædagogiske læreplaner.
 • Fastsætter principper for ferieafvikling og lukkedage inden for de kommunale rammer
 • Inddrages i arbejdet med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.
 • Derudover:
  • Ændringer i styrelsesvedtægten skal forelægges forældrebestyrelsen til udtalelse.
  • Byrådet kan ikke delegere kompetence vedrørende tilsyn, bevillings- eller arbejdsgiverkompetence til forældrebestyrelsen.

Du kan læse mere om styrelsesvedtægten ved at trykke her.

Du kan læse Dagtilbud Torsteds forretningsorden herunder:

 

Bestyrelse
jette

Jette Klindt Ejlertsen

Dagtilbudsleder
Anne Marie Lykke Nielsen (Rie)

Anne Marie Lykke Nielsen (Rie)

Assisterende leder
Henriette Berg

Henriette Berg

Assisterende leder
Karoline Petersen

Karoline Petersen

Formand i forældrebestyrelse
Thomas Therkildsen

Thomas Therkildsen

Næstformand i forældrebestyrelse
Astrid Jørgensen

Astrid Jørgensen

Forældrerepræsentant
Søs Stensdal

Søs Stensdal

Forældrerepræsentant
Majken Vestergaard

Majken Vestergaard

Forældrerepræsentant
Mads Vester

Mads Vester

Forældrerepræsentant
Glenn Isaksen

Glenn Isaksen

Forældrerepræsentant
Jacob N. Brock

Jacob N. Brock

Forældrerepræsentant
Sidse Rask Kjærgård

Sidse Rask Kjærgård

Anne Mette Steensen

Anne Mette Steensen

Hanne Hjerrild Vase

Hanne Hjerrild Vase

Morten Bonnerup

Morten Bonnerup

Maria Hoffmann

Maria Hoffmann

Vivi Hansen

Vivi Hansen

Pædagog
Personalerepræsentant
Charlotte Jensen

Charlotte Jensen

Pædagog
Personalerepræsentant