Pædagogiske læreplaner

Alle kommunale, selvejende og udliciterende daginstitutioner, privatinstitutioner og puljeordninger samt dagplejere, skal udarbejde en pædagogisk læreplan, som udgør rammen for det pædagogiske arbejde. Den skal fungere som et pejlemærke for det pædagogiske personale i udøvelsen af det daglige pædagogiske arbejde.

Dagtilbudsloven: Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. Det pædagogiske arbejde med det pædagogiske læringsmiljø og børns læring skal ske indenfor og på tværs af seks læreplanstemaer, idet det er afgørende at de enkelte læreplanstemaer ikke skal ses og forstås isoleret, men ses i sammenhæng med de øvrige læreplanstemaer.

De seks læreplanstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Der skal udarbejdes en pædagogisk læreplan både for de 0-2 årige og for de 3-6 årige. Derudover skal den pædagogiske læreplan tage udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.

Elementer i det fælle pædagogiske grundlag:

 • Barnesynet - det at være barn har værdi i sig selv.
 • Dannelse og børneperspektiv - børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.
 • Legen. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.
 • Læring - læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.
 • Børnefællesskaber - Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale fastsætter rammerne for.
 • Pædagogisk læringsmiljø - Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.
 • Forældresamarbejde - Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets læring.
 • Børn i udsatte positioner - Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.
 • Sammenhæng med børnehaveklassen - Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed osv.  

 

I Solstrålen er vi godt i gang med udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan og er startet ud med et fokus på vores pædagogiske læringsmiljø. Her arbejder vi med, hvordan vi kan rammesætte, organisere og tilrettelægge vores praksis, så børnene får de bedste betingelser for at lære og udvikle sig. Vi arbejder med, hvordan vi kan skabe inkluderende læringsmiljøer, hvor alle børn har mulighed for at deltage med de forudsætninger, de har og hvor deres perspektiver inddrages.

I august 2020 skulle vores pædagogiske læreplan gerne være færdig, hvorefter den vil blive lagt her ind på siden.

vi har taktil træning
puha den er stor den hest