Forsikringer

Institutionens ansvar
I institutionen bliver forældrenes tilsyns- og oplysnings­pligt overtaget af institutionens ansatte, som skal føre et forsvarligt tilsyn med børnene.

 

Legeskader medfører ikke ansvar
For børn kan der opstå mange situationer, hvor de kom­mer til skade, uden at nogen af de implicerede børn eller voksne kan gøres ansvarlige. Skader skyldes ofte legens kropskontakt, og her er det sjældent muligt at gøre et barn ansvarligt. Men hvis en leg i institutionen bliver for voldsom, er det pædagogens pligt at gribe ind. Undla­der de at gribe ind, kan de blive ansvarlige for skader på grund af manglende tilsyn.

 

Uheld på institutionens område
Sker der skader på eller tyveri af børns ting på en institution, er det den enkeltes egen indbo­forsikring, der evt. dækker tabet. Hvis der stjæles tøj fra garderoben, dækker indboforsikringen.

Indboforsikringen dækker også tyveri af cykler fra insti­tutionens område. Betingelsen er, at cyklen er aflåst med godkendt lås, og at der kan fremlægges stelnummer og låsebevis ved politianmeldelse.

Indboforsikringer dækker ikke simpelt tyveri af penge og smykker. Simpelt tyveri er tyveri fra bygning eller lokale, der ikke er aflåst. Forsikringen dækker heller ikke de ting, barnet glemmer – fx tøj.

Hærværksskader er skader lavet med vilje og i ondsindet hensigt. Sådanne skader er ikke dækket af indboforsikrin­gen, når genstandene er uden for hjemmet.
 

Hvis tænderne knækker
Ulykkesforsikringer kan helt eller delvist dække udgif­terne til tandbehandling, når tandskaden er sket ved et ulykkestilfælde. Børn under 18 år er sikret adgang til ve­derlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje i den kommunale tandpleje.

Behandlinger, der er begyndt i den kommunale tandpleje, skal færdiggøres i denne. Større behandlinger, der forven­tes først at kunne udføres længe efter det 18. år, er ikke omfattet af den kommunale tandpleje og bør anmeldes til en ulykkesforsikring.
 

Institutionsbørn får ikke arbejdsskader
Børnene i en institution er som hovedregel ikke dækket af Lov om arbejdsskadesikring, da der ikke foreligger et ansættelsesforhold.

Forældre, der udfører et ulønnet arbejde for institutionen, hvor man ellers skulle have brugt en anden arbejdskraft – fx maling af lokaler, tilsyn m.m. – vil som oftest være sikret af arbejdsskadeforsikringen.

Tvivlstilfælde om ansættelsesforholdet og dermed forsik­ringsdækningen afgøres af Arbejdsskadestyrelsen.
 

Forsikringer – institutionen og barnet
Barnets forældre bør have en indbo-/ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring. Det er de to vigtigste forsikringer.

 

Barnets ulykkesforsikring
Hvis et barn kommer ud for en ulykke i forbindelse med ophold i institutionen, der medfører invaliditet, og der ingen erstatningsansvarlig er, bliver der ikke udbetalt erstatning, medmindre forældrene har sikret deres barn med en børneulykkesforsikring.

Hvis et barn laver person- eller tingskade i institutionen, bliver barnet personligt erstatningsansvarlig, hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Hvis et barn smadrer en rude, kan institutionen kræve er­statning af barnet. Institutionen har altså samme ret som andre til at kræve erstatning af en skadevolder, også når skadevolder er et barn fra institutionen. Men institutionen er også underkastet de samme pligter som enhver anden skadelidt – nemlig at skulle bevise, at barnet har begået en fejl. Kan institutionen ikke det, er barnet ikke erstat­ningsansvarlig.

Normalt bliver de skader, som børn i institutioner laver, overgivet til forældrenes ansvarsforsikring, der også dæk­ker børnenes ansvar. Ud fra skadeanmeldelsen vil forsik­ringsselskabet så vurdere de nærmere omstændigheder ved skaden samt graden af uagtsomheden.

Er skaden sket ved et hændeligt uheld, bliver der ikke be­talt erstatning. Ved simpel og grov uagtsomhed betaler forældrenes ansvarsforsikring. Er handlingen forsætlig, er der som udgangspunkt ingen forsikringsdækning. Dog dækker forsikringen, hvis skadevolder er under 14 år, eller hvis forældrenes hæftelsesansvar kommer i spil.