Børnesyn

Vi lægger stor vægt på medinddragelse af børnenes perspektiver. Det er meget vigtigt at alle børn oplever, at de tages alvorligt, og at de har mulighed for at kunne påvirke og have en reel indflydelse på eget liv. Det har betydning for barnets fremtidige motivation og læringsidentitet, og for om det enkelte barn går videre i livet med en oplevelse af, og dets mening betyder noget, at dets ressourcer og initiativer er værdsatte og værdifulde, at det er meningsfuldt og vigtigt at være deltagende i fællesskabet.

I de processer, hvor børnene bliver inddraget, lærer de, at man ikke nødvendigvis bestemmer, fordi man har medindflydelse på noget, men man er blevet hørt og har påvirket processen.

Vi er meget opmærksomme på, at når vi som voksen skal indtage børneperspektivet, gælder det om at være stille, give tid og lytte nøje til, hvad børnene siger. Når der er tale om børn i 0-6 års alderen, gælder det ydermere om at tolke børnenes udsagn med hensyntagen til alder og modenhed. Vi har også et stort fokus på at tilgodese alle børn i processen og at alle gives en stemme. Derfor vil medinddragelse ikke bare handle om sprogliggørelse, men også omhandle tegninger, foto/film og fx modelbygning og børnenes konkret handlinger

Når børn oplever medinddragelse, tror vi på, at børn lærer hvad demokrati er på en meget konkret og praksisnær måde, som vil understøtte deres deltagelse i senere demokratiske processer.

At inddrage børnenes perspektiver og følge deres spor og skabe demokratiske processer i dagtilbuddet, er en løbende proces, der til stadighed skal kvalificeres og udvikles i vores institutioner.

De områder, som vi på nuværende tidspunkt har særligt fokus på, er:

  • Inddragelse af børnenes perspektiver i Læreplansarbejdet
  • Inddragelse af deres ideer i de forskellige lege- og læringsaktiviteter 
  • Børnemøder og samlinger 

Børn der inddrages, trives bedre, og at inddragelsen af børnenes perspektiver kan styrke det pædagogiske blik for faglighed og kvalitet, fordi børnene kan give indsigter og nye perspektiver, man ellers ikke ville have været opmærksom på. 

Forskningen viser desuden, at børn bliver mere ansvarsfulde af medbestemmelse. Når børn oplever at blive hørt og taget alvorligt, er de meget indstillede på at medvirke og påtage sig ansvar, fx for hvordan en proces eller deres dagligdag forløber. Børn vil som regel gerne snakke og forhandle om ting, de finder relevante for deres liv. De er ofte klar til at indgå i kompromiser, der tager hensyn til alle parter, hvis de tages med på råd.

Sociale kompetencer
Dit barn skal møde engagerede, nærværende voksne – voksne der i samspillet med børnene gør en forskel. I et tæt samspil med det enkelte barn og børnegruppen som helhed arbejder vi kontinuerligt med at støtte børnene i deres udvikling af selvregulering, empati, social afstemning og følelsesmæssig fleksibilitet.

For at understøtte dette arbejder vi med en række forskellige metoder, for eksempel:

  • Fri for mobberi, som er et koncept, der benyttes i både vuggestue - og børnehaverne. Det er et forebyggende antimobbeprogram udviklet af Mary Fonden og Red Barnet. Konceptet bygger på fire grundlæggende værdier: Tolerance, respekt, omsorg og mod. I kan læses meget mere på ”Fri for Mobberi”s hjemmeside
  • NUSSA, der er et struktureret legeprogram, der har til formål at understøtte børnenes følelsesmæssige, personlige og sociale ressourcer gennem struktureret leg, således at børnene øger deres relationelle ressourcer og selvindsigt, og bliver mere robuste igennem planlagte legeforløb. Der arbejdes igennem legen med selvregulering, at kunne afstemme sig efter den givne situation, at have indlevelse og forståelse for andre, og turtagning. Igennem leg muliggøres fælles oplevelser, som igen muliggør opbyggelse af ressourcer hos børnene. For at kunne være legende kræver det, at børnene er trygge og engagerede. Det er igennem interaktionen med trygge voksne og andre børn, der vil én det godt, at børn får en følelse af selvværd og tryghed og kan udvikle entusiasme og nærvær i det, de gør.​​​​​​
     
  • I Bankager byen forsøger vi at tilgodese alle børns udviklingsbehov. Derfor deltager alle børn løbende i mindre gruppesammenhænge, hvor der arbejdes mere intensivt med leg og læring, og hvor elementer som selvregulering, børneyoga, NUSSA, opmærksomhed, turtagning, empati og sociale kompetencer indgår.