Vores børnesyn

Vores børnesyn

Børnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt i, at det at være barn har værdi i sig selv. Pædagogiske læringsmiljøer skal derfor inddrage børneperspektiver, uanset om der er tale om hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb.

I vores hus og dagplejen lægger vi stor vægt på medinddragelse af børnenes perspektiver. Det er meget vigtigt, at alle vores børn oplever, at vi tager dem alvorligt, og at de har mulighed for at kunne påvirke og have en reel indflydelse på deres liv og deres hverdag. Det har betydning for barnets fremtidige motivation og læringsidentitet, og for om det enkelte barn går videre i livet med en oplevelse af, at dets mening betyder noget, at dets ressourcer og initiativer er værdsatte og værdifulde, og at det er meningsfuldt og vigtigt at være tage aktiv del i fællesskabet.

Børnesynet vil være en tydelig del i hverdagens pædagogiske praksis både i kommunikationen og handling. Det pædagogiske personale skal have fokus på at se intentionen bag det enkelte barns handlinger og endvidere være opmærksomme, nysgerrige og gå i mødet/ tilgangen til barnet. Lytte og omsætte barnets ideer, idet det omfang, det er muligt og giver mening. Personalet har altid øje for det relationellen mellem barn/barn og barn/voksen. Det er grundstenen for at barnet føler sig set og hørt, og føler sig betydningsfuld. Derudover har legen en stor betydning for barnet. Det skaber grundlag for trivsel, udvikling og dannelse.

Vi inddrager dit barn
Som pædagogiske medarbejdere har vi et ansvar for fællesskabet, inddrage forskellige perspektiver, især barnets, som tilbydes en øvebane med tilpassede udfordringer, som skal resultere i, at barnet oplever succes med deres deltagelse. Barnet skal have en oplevelse af, at det er betydningsfuld, har gode kammerater og pædagoger, som kan lide dem.

Vores pædagogiske praksis er, at vi, som personale, planlægger og tilrettelægger pædagogiske aktiviteter i forhold til indsatsområder, temaer i læreplansarbejdet, årsplanen mv. Rammerne fyldes ud med børnenes viden, nysgerrighed og motivation for at lære nyt.

Ledelsesmæssigt skal der sikres, at der sker en forankring af børnesynet i hverdagen. Dels ved ledelsesmæssigt kontinuerligt fokus og italesættelse af børnesynet samt arbejde systematisk og analysere. Dels ved skabe rum for observationer, refleksion og feedback samt sparring på personalemøderne. Og gå på opdagelse i processer og resultater.