Sådan arbejder vi

I Solstrålen møder jeres barn en hverdag med nærhed og tryghed. Vi lægger stor vægt på hele tiden at være i øjenhøjde med barnet og fange børnenes perspektiver og interesser. Hos os går leg og læring hånd i hånd. Det betyder, at vi også i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter har en legende tilgang til læring, hvor nøgleelementer som nysgerrighed, eksperimentere, undersøgelsestrang og glæde er i fokus. Det skal være sjovt at lære og sjovt at gå i vuggestue og børnehave.

Vi har dagligt samling i barnets gruppe. Her spiser vi frugt sammen og taler om, hvad der er foregået hjemme. Hvis nogen har rigtig meget fortællelyst, kan de komme til orde her. Typisk vil vi herefter gå udenfor eller til aktiviteter med de andre stuer. Når vi alle er samlet på stuen igen, lige før frokost, har pædagogerne typisk planlagt et forløb eller aktivitet, som samler gruppen igen, inden vi skal sidde ved bordet til frokost.

I Solstrålen arbejder vi alle med lyd og ordbilleder sammen med Palle Post og "Hit med sproget. I vuggestuen hedder materialet "Vi lærer sprog" . Vores sprogvejleder sørger for, at vi hver 14. dag får ny inspiration med post i postkassen fra Palle Post. Her arbejdes med en legende tilgang til lyde og begreber. Derfor hænger der for eksempel, på Antons kurv i garderoben, et billede af Anton Abe, for at lede opmærksomheden hen på startlyden af ordet.

Vi tester selvfølgelig alle børn ved 3,3 år og 5 år efter Horsens kommunes forskrifter og laver understøttende sprogmiljøer, såfremt der skulle være behov derfor.

Vi er et hus med stor vægt på udeliv og vi har mange dygtige pædagoger med interesse indenfor dette område, derfor arbejder vi fortsat med Horsens kommunes "kom ud" -projekt, fordi det giver så meget mening for vores institution. Vi laver fællesture ud i den nærliggende natur. Det kan være dagsture til Langelinie bystrand eller ind til skoven omkring Bygholm Sø. Vi har hvert år to personaler på inspirations kursus og søger hvert år om fornyelse af vores "grønne spire" flag, som fåes gennem friluftsrådet. Der er forskellig kriterier for, hvordan dette tildeles. https://groennespirer.dk/om-groenne-spirer/ansoeg-om-groenne-spirer-flag

Vi tilbyder desuden ugentligt, at en gruppe på skift, kan deltage i børneyoga, i puderummet. Ca. 10 børn ad gangen deltager med én af deres faste voksne, til yoga sammen med en pædagog, der har taget kurser indenfor børneyoga. Dette gør vi for at grounde børnene og give pædagogerne nogle metoder til, hvordan vi kan sænke/hæve arousel niveauet med små øvelser, der også kan laves i mindre scala på stuen. Desuden har mange børn godt af at få sig strukket godt ud og de fleste børn elsker at blive masseret gennem en leg med deres kammerater. Vi har også muligheden for at påvirke deres taktile sans gennem yogalege med pensler og massagebolde. Vi har alle godt af at få sænket tempoet for en stund.

Vi arbejder også med aktivt med materialet "Fri for mobberi". I sær når børnene bliver Kæmper, inden skolestart, men også tidligere i mindre format. I fri for mobberi lærer vi at aflæse sindsstemninger og ansigtsudtryk. Vi ser på billeder af bestemte situationer og taler med børnene om, hvad der sker derpå; er noget kede af det og hvorfor? Er der nogen, der er glade...hvordan kan du se det? Hvad kan man gøre for at hjælpe?...og meget, meget mere..

I børnegruppen som helhed arbejder vi kontinuerligt med NUSSA, der hjælper os i at støtte børnene i deres udvikling af selvregulering, empati, social afstemning og følelsesmæssig fleksibilitet. NUSSA, er et struktureret legeprogram, der har til formål at understøtte børnenes følelsesmæssige, personlige og sociale ressourcer gennem struktureret leg, således at børnene øger deres relationelle ressourcer og selvindsigt og bliver mere robuste igennem planlagte legeforløb

Vi er ét hus med et fælles pædagogisk grundlag med fast personale tilknyttet hver stue. Men vi arbejder også på tværs i huset, både børn og personale, så vi på bedst mulig vis kan udnytte hinandens ressourcer og børnene kan få øje på hinanden. Vores fællesrum indbyder også til relationer og leg på tværs af stuer og alder. Vi har f.eks. en ugentlig aldersopdelt dag, hvor vi på tværs af stuerne laver aldersrelaterede aktiviteter. Det er ikke nødvendigvis, de personaler de kender, der har gruppen. Dette øger børnenes opmærksomhed på andre børn i samme aldersgruppe og øger deres robusthed i at stå i nye udfordringer på ukendt terræn, dog i et kendt miljø. 

Vi indsamler løbende viden om vores pædagogiske praksis, via børneperspektiver, observationer, video og samtaler, som kan hjælpe os til at blive klogere på, hvad børnegruppen er optaget af og hvordan vi kan rammesætte, organisere og tilrettelægge vores praksis, så børnene får de bedste betingelser for at lære og udvikle sig. Vi evaluerer løbende vores pædagogiske arbejde og forholder os refleksivt til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse. Som forældre er I vigtige medspillere i denne proces, hvorfor vi lægger stor vægt på at være i dialog med jer omkring jeres barn og børnegruppens læring, udvikling og trivsel.

I Solstrålen arbejder vi i professionelle læringsfællesskaber (PLF). Det betyder blandt andet, at vi engang om måneden afholder stuemøder/teammøder, hvor vi sætter vores viden og erfaring (vores indsamlede data fra hverdagen) i spil gennem faglig refleksion og diskussion med henblik på justering og udvikling af vores pædagogiske praksis. Den faglige og selvkritiske tilgang skal bidrage til, at vi får øje på vores praksis, tænker over den og ser mulighederne for at ændre praksis, hvis der er behov for det. Dette er med til at kvalitetssikre vores pædagogiske praksis og hele tiden have for øje, hvorvidt det pædagogiske læringsmiljø fører til den trivsel, læring og udvikling og dannelse hos børnene, som der ønskes.

 

der køres møg
vuggestuen leger ved bordet