Vores børnesyn

"Det at være barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes til voksenlivet, men også støttes og værdsættes imens de er børn." Sådan lyder det fra FN´s børnekonvention. Det betyder, at det at gå i vuggestue og børnehave ikke blot handler om at ruste barnet til det videre liv, som for eksempel det at starte i skole. Men at det at gå i daginstitution har værdi i sig selv og skal være fyldt med glæde, lyst, udfordringer, tryghed og sjove oplevelser i samspil med både børn og voksne. I Solstrålen drager vi omsorg for dit barn samtidig med, at vi stimulerer og udfordrer barnet for at understøtte dets trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Vi lægger stor vægt på at indfange børnenes perspektiver i hverdagen. Det har stor betydning for, om de føler sig set, hørt og forstået og oplever, at de har indflydelse på deres hverdag og at deres mening bliver taget alvorligt. Det er med til at styrke deres autonomi og udvikle en positiv selvfølelse. Det kræver, at vi er nysgerrige og åbne overfor børnenes perspektiver, også i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Vi ved fra forskningen, at denne lydhørhed og medinddragelse fra os voksne af har stor betydning for deres motivation, engagement og videre læring (Emilson & Folkesson, 2006). Det betyder, at vi forsøger at følge barnets spor, skabe plads til medbestemmelse, gribe deres ideer og pirrer deres nysgerrighed og naturlige undersøgelsestrang i løbet af hverdagen. 

Også i fællesskaber er det af betydning, at deres perspektiver bliver inddraget. Det at opleve sig som en betydningsfuld deltager i et fællesskab har afgørende betydning for barnets selvopfattelse og dermed for barnets trivsel, læring og udvikling. Derfor lægger vi vægt på at skabe læringsfælleskaber, hvor alle børn oplever, at de har noget at byde ind med og kan deltage med de forudsætninger, de har. Der skal være plads til forskellighed og at børn udvikler sig i forskelligt tempo. At have fokus på børneperspektiver er endvidere med til at give os voksne en pejling af, om vi er på rette spor i vuggestuen og børnehaven. De kan fortælle noget om, hvad børnene på nuværende tidspunkt, er optaget af eller engageret i og kan dermed bidrage ind i en udvikling af vores pædagogiske praksis.  

"Børn har ret til at lege" (FN`s Børnekonvention). I børneperspektivet står legen derfor centralt og er en gennemgående del af vores hverdag. Det er igennem legen, at barnet lærer, bearbejder indtryk og danner erfaringer om sig selv, andre og omverdenen. Legen er lystbetonet og medfører en tilstand af flow hos barnet ("glemmer tid og sted"), som har stor betydning for barnets læring og udvikling. Nogle gange skal legen guides og rammesættes, så alle børn kan være med og for at det bliver en positiv oplevelse for alle børn. Derfor er vores rolle som voksne både at gå forrest, ved siden af og bagved.

 

 

 

 

op og ned af bakker
vi hopper ned