Sådan arbejder vi

Sådan arbejder vi

I Dagtilbud Gedved møder jeres barn en hverdag, hvor nærhed og tryghed er i centrum. Vi har fokus på, at vores lærings- og legemiljøer skaber de bedste muligheder for, at det enkelte barn trives og udvikler sig.  Det skal være sjovt at gå i vuggegruppe, dagpleje og børnehave. Derfor er en af vores fornemmeste pædagogiske opgaver,  at skabe et børnemiljø, hvor alle vores børn er glade, fyldt med livsglæde, energi, motivation og engageret.

 

 

BØRNS LEG og praktiske organisering

Leg har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Leg er grundlæggende for barnets udvikling og understøtter bl.a. fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet.

I dagtilbud Gedved er vi meget opmærksomme på børnenes eget læringsmiljø omkring legen. Den fysiske indretning i Børnehuset, har vi grupperum til den enkelte børnegruppe, som skaber de mere intense læringsmiljøer omkring børnesamlinger, frokost, kreative aktiviteter, hvor det pædagogiske personale deltager aktivt. Endvidere har vi fællesrum, som åbner op for børnenes leg, hvor det pædagogiske personale guider og støtter op omkring børnenes leg, men også mere stille aktiviteter f.eks. ligge puslespil, tegne, lege.  I vores indretning tager vi højde for, at det for barnet er tydeligt hvilke lege og aktiviteter, der skal/kan foregå her. En tydelighed, der skal sikre, at børnene bliver selvhjulpne, og åbne op for, at barnet kan starte eller deltage i en leg på egen og kammeraternes præmisser.

I løbet af dagen er vores børnegrupper sammen f.eks. aktiviteter på tværs af stuerne som vores overgangsarbejde, på ture ud af huset, på sportspladsen, på legepladsen, ved bålhytten, i spejderhytten og sidst på eftermiddagen i huset. Det giver børnene mulighed for at blive udfordret og skabe egen læring på tværs af børnegrupper. Et læringsmiljø, hvor børnene har mulighed for at vælge ud fra nysgerrighed, kammerater eller aktiviteter, som igangsættes af det pædagogiske personale.

Frokosten foregår på den enkelte børnegruppe, og børnene har faste pladser for en periode. Personalet rokerer i løbet af ugen, så alle har dialog med børnene omkring måltidet. 

Det handler for os om, at skabe differentierede børnefællesskaber, hvor vi ser det enkelte barn, og hvor barnet og gruppen ser, hører og lytter til hinanden. Skabe læringsmiljøer, hvor vi, som pædagogisk personale, kan observere og mærke, hvad der optager og giver mening for børnegruppen og det enkelte barn. Og ligeledes skabe rum for at udfordre og støtte op omkring og udvikle det enkelte barn og børnegruppens kompetencer, som vi kan italesætte gennem hele dagen.

Vores praktiske organisering af de fysiske rammer, gør det lettere for det enkelte barn, at komme ind i legen, idet rammen er velkendt omkring indholdet. Den fysiske indretning viser barnet, at ”når jeg sidder ved det her bord, kan jeg være med til det her og aktiviteten i sig selv hjælper barnet til, at komme ind i dialogen og dermed med i legen.

Vi er opmærksomme på de børn, der leger alene, og går på opdagelse i årsagen ved at observere, undersøge og gå i dialog med barnet. Når et barn står uden for legen, er det den voksnes ansvar at indgå i en aktivitet sammen med barnet, og på den måde kommer der, nysgerrige børn til, og med barnet, som udgangspunkt får vi skabt nye relationer. Eller med vejledt deltagelse at støtte barnet i at så i dialog med de andre børn, og dermed blive inviteret ind i legen

Vores vugge- og dagplejebørn leger parallellege, alle børn italesættes, som vigtige individer i gruppen. Fælles lege, som sanglege, rytmik og små rollelege, er en spirende start til, at påbegynde venskaber og tættere børnerelationer. Der arbejdes med børnefællesskaber omkring fælleslege som sanglege, lege, give og tage lege med fokus på ”Vi lærer sprog”. Fælles lege, som sanglege, rytmik og små rollelege, er starten til at opbygge venskaber og tættere børnerelationer  

 

 

 

 

 

I