Vores børneperspektiv

Børnesyn- og perspektiv

Børnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt i, at det at være barn har værdi i sig selv. Pædagogiske læringsmiljøer skal derfor inddrage børneperspektiver, uanset om der er tale om hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb.

I dagtilbuddet lægger vi stor vægt på medinddragelse af børnenes perspektiver. Det er meget vigtigt, at alle vores børn oplever, at vi tager dem alvorligt, og at de har mulighed for at kunne påvirke og have en reel indflydelse på deres liv og deres hverdag. Det har betydning for barnets fremtidige motivation og læringsidentitet, og for om det enkelte barn går videre i livet med en oplevelse af, at dets mening betyder noget. Barnet skal opleve at dets ressourcer og initiativer er værdsatte og værdifulde, og at det er meningsfuldt og vigtigt at tage aktiv del i fællesskabet.

I vores hus og dagplejen lægger vi stor vægt på medinddragelse af børnenes perspektiver. Det er meget vigtigt, at alle vores børn oplever, at vi tager dem alvorligt, og at de har mulighed for at kunne påvirke og have en reel indflydelse på deres liv og deres hverdag. Det har betydning for barnets fremtidige motivation og læringsidentitet, og for om det enkelte barn går videre i livet med en oplevelse af, at dets mening betyder noget, at dets ressourcer og initiativer er værdsatte og værdifulde, og at det er meningsfuldt og vigtigt at være tage aktiv del i fællesskabet.

Børneperspektivet vil være en tydelig del i hverdagens pædagogiske praksis både i kommunikationen og handling. Det pædagogiske personale skal have fokus på at se intentionen bag det enkelte barn handlinger og endvidere være opmærksomme, nysgerrige og gå i mødet/ tilgangen til barnet. Lytte og omsætte barnets ideer, idet det omfang, det er muligt og giver mening.

Vi inddrager dit barn
Som pædagogiske medarbejdere har vi et ansvar for fællesskabet, inddrage forskellige perspektiver, især barnets, som tilbydes en øvebane med tilpassede udfordringer, som skal resultere i, at barnet oplever succes med deres deltagelse. Barnet skal have en oplevelse af, at det er betydningsfuld, har gode kammerater og pædagoger, som kan lide dem.

Vores pædagogiske praksis er, at vi, som personale, planlægger og tilrettelægger pædagogiske aktiviteter i forhold til indsatsområder, temaer i læreplansarbejdet, årsplanen mv. Rammerne fyldes ud med børnenes viden, nysgerrighed og motivation for at lære nyt.

Ledelsesmæssigt skal der sikres, at der sker en forankring af børnesynet i hverdagen. Dels ved ledelsesmæssigt kontinuerligt fokus og italesættelse af børnesynet samt arbejde systematisk og analysere. Dels ved skabe rum for observationer, refleksion og feedback samt sparring på personalemøderne. Og gå på opdagelse i processer og resultater.

Vi lytter til dit barn
I de processer, hvor børnene bliver inddraget, lærer de, at man ikke nødvendigvis bestemmer, fordi man har medindflydelse på noget, men man er blevet hørt og har påvirket processen.

Vi er opmærksomme på, at når vi som voksne skal indtage børneperspektivet, gælder det om at være aktivt lyttende og give børnene tid. Når der er tale om børn i 0-5 års alderen, gælder det ydermere om at tolke børnenes udsagn med hensyntagen til alder og modenhed

Vi lærer dit barn at tage ansvar
Forskningen understøtter, at børn der inddrages, trives bedre, og at inddragelsen af børnenes perspektiver kan styrke det pædagogiske blik for faglighed og kvalitet, fordi børnene kan give indsigter og nye perspektiver, man ellers ikke ville have været opmærksom på.

Forskningen viser desuden, at børn bliver mere ansvarsfulde af medbestemmelse. Når børn oplever at blive hørt og taget alvorligt, er de meget indstillede på at medvirke og påtage sig ansvar, fx for hvordan en proces eller deres dagligdag forløber. Børn vil som regel gerne snakke og forhandle om ting, de finder relevante for deres liv. De er ofte klar til at indgå i kompromiser, der tager hensyn til alle parter, hvis de tages med på råd.