Børnesyn

Vi lægger stor vægt på medinddragelse af børnenes perspektiver. Det er meget vigtigt at alle børn oplever, at de tages alvorligt, og at de har mulighed for at kunne påvirke og have en reel indflydelse på eget liv. Det har betydning for barnets fremtidige motivation og læringsidentitet, og for om det enkelte barn går videre i livet med en oplevelse af, og dets mening betyder noget, at dets ressourcer og initiativer er værdsatte og værdifulde, at det er meningsfuldt og vigtigt at være deltagende i fællesskabet.

I de processer, hvor børnene bliver inddraget, lærer de, at man ikke nødvendigvis bestemmer, fordi man har medindflydelse på noget, men man er blevet hørt og har påvirket processen.

Vi er meget opmærksomme på, at når vi som voksen skal indtage børneperspektivet, gælder det om at være stille, give tid og lytte nøje til, hvad børnene siger. Når der er tale om børn i 0-6 års alderen, gælder det ydermere om at tolke børnenes udsagn med hensyntagen til alder og modenhed. Vi har også et stort fokus på at tilgodese alle børn i processen og at alle gives en stemme. Derfor vil medinddragelse ikke bare handle om sprogliggørelse, men også omhandle tegninger, foto/film og fx modelbygning og børnenes konkret handlinger

Når børn oplever medinddragelse, tror vi på, at børn lærer hvad demokrati er på en meget konkret og praksisnær måde, som vil understøtte deres deltagelse i senere demokratiske processer.

At inddrage børnenes perspektiver og følge deres spor og skabe demokratiske processer i dagtilbuddet, er en løbende proces, der til stadighed skal kvalificeres og udvikles i vores institutioner.

De områder, som vi på nuværende tidspunkt har særligt fokus på, er:

  • Inddragelse af børnenes perspektiver i Læreplansarbejdet
  • Inddragelse af deres ideer i de forskellige lege- og læringsaktiviteter 
  • Børnemøder og samlinger 

Børn der inddrages, trives bedre, og at inddragelsen af børnenes perspektiver kan styrke det pædagogiske blik for faglighed og kvalitet, fordi børnene kan give indsigter og nye perspektiver, man ellers ikke ville have været opmærksom på. 

Forskningen viser desuden, at børn bliver mere ansvarsfulde af medbestemmelse. Når børn oplever at blive hørt og taget alvorligt, er de meget indstillede på at medvirke og påtage sig ansvar, fx for hvordan en proces eller deres dagligdag forløber. Børn vil som regel gerne snakke og forhandle om ting, de finder relevante for deres liv. De er ofte klar til at indgå i kompromiser, der tager hensyn til alle parter, hvis de tages med på råd.

Sociale kompetencer
Dit barn skal møde engagerede, nærværende voksne – voksne der i samspillet med børnene gør en forskel. I et tæt samspil med det enkelte barn og børnegruppen som helhed arbejder vi kontinuerligt med at støtte børnene i deres udvikling af selvregulering, empati, social afstemning og følelsesmæssig fleksibilitet.

For at understøtte dette arbejder vi med en række forskellige metoder, for eksempel:

  • Vores projekt med "Sangens hus" åbner op for at arbejde med barnets sociale og personlige kompetencer, hvor leg og bevægelse ligeledes er en væsentlig faktor.
     
  •  Vi arbejder med at tilgodese alle børns udviklingsbehov. Derfor deltager alle børn løbende i mindre gruppesammenhænge, hvor der arbejdes mere intensivt med leg og læring, og hvor elementer som opmærksomhed, turtagning, empati og sociale kompetencer indgår.

Børn gør altid det bedste de kan.