Vores styrkede pædagogiske læreplaner

 

Vores læreplaner tager afsæt i et bredt læringsbegreb og er et pædagogisk redskab, som skal understøtte personale og ledelse i at skabe gode læringsmiljøer for og sammen med børnene. Vi har et stort fokus på legen og den legende tilgang til læring. Barnets interesser, undring og nysgerrighed samt det pædagogiske personales viden om at fremme læring og udvikling,er udgangspunktet for de læringsprocesser, som barnet deltager i.

I vores pædagogiske praksis arbejder vi med:

  • Alsidig personlig udvikling

  • Social udvikling

  • Kommunikation og sprog

  • Krop, sanser og bevægelse

  • Natur, udeliv og science

  • Kultur, æstetik og fællesskab

Derfor vil den pædagogiske praksis afspejle denne tværgående tilgang i arbejdet med læreplanstemaerne og de forskellige lege- og læringsaktiviteter.

Vi indsamler fx data via Dialog Hjulet, observationer, korte videosekvenser og på sigt børneinterview for på denne måde at afklare, hvad børnene er optaget og udfordret af. Ud fra dette planlægges læreplansforløbene, hvor også børnenes spor og ideer i videst mulig omfang medinddrages.